http://shop.zdravotnicek.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Zdravotníček.cz -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
!!! Obchodní podmínky se upravují z důvodu změny novely zákona - eshop v současné době mimo provoz !!!

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ shop.zdravotnicek.cz 


I. Smluvní strany

Provozovatelem internetového obchodu shop.zdravotnicek.cz je 
Barbora Fialová
Duchcovská 272
41501 Teplice
IČO:88386449
Živnost vydána dne 11.1.2012 Magistrátem města Teplice pod. Č.j.: MgMT/OŽÚ/333/2012/Da/4(dále jen prodávající).

Zákazník
Spotřebitel – fyzická osoba
Firma / podnikatel – právnická osoba
(dále jen zákazník)

II. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách shop.zdravotnicek.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v sekci Doprava.

III. Kupní smlouva
Zákazník odesláním objednávky z internetového obchodu shop.zdravotnicek.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 občanského zákoníku.
Zboží je možné objednat výhradně v internetovém obchodě, žádné jiné formy objednávky (telefon, e-mail…) jsou možné.
Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu shop.zdravotnicek.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Zákazník potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku odeslání objednávky.
Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování) a tím se stává pro zákazníka závaznou.
Ze strany prodávajícího se stává objednávka závaznou po odeslání potvrzení zákazníkovi. Tímto potvrzením se nemyslí rekapitulace objednávky, která je zaslána zákazníkovi v momentě odeslání košíku ke zpracování.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího formou elektronické pošty.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu levne-zdravotnické-potreby.cz, zákazník dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.
U zboží v sekci Akce je akční cena platná po dobu trvání této akce nebo do vyprodání zásob.
Obrázky u zboží mají ilustrativní charakter, popisek přejímá tedy větší váhu v popisu zboží. I přes veškerou snahu, nejsme schopni dodat ke každému zboží reálnou fotku.

IV. Storno objednávky
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb).
Pokud zásilka, zaslaná na dobírku, nebude zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč .
Pokud bude objednávka ze strany zákazníka zrušena ještě před expedicí, může si prodávající nárokovat dle OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 50 % z ceny zrušené objednávky. Výjimku tvoří pouze případ, kdy prodávající nesplní nějakou ze svých povinností (nejčastěji neodeslání objednávky v uvedeném termínu).
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. (www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den. Jako dlužníka vás také necháme zapsat do Centrálního registru dlužníků.
Prodávající může objednávku zákazníka zrušit v případě, že se mu chování zákazníka jeví jako nevhodné a vystavuje prodávající nebezpečí, že by v důsledku tohoto jednání mohla prodávajícímu vzniknout finanční, materiální nebo jiná škoda. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se už nevyrábí/nedodává nebo prodávající není schopen dodržet udanou dobu dostupnosti.
Prodávající může odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající nakupuje od dodavatelů a nebyla mu v době objednávky známa. Prodávající v takovém případě kontaktuje zákazníka a informuje ho o možnostech řešení. Pokud se zákazníkem nedojde k dohodě, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.

V. Kupní cena
Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito Obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými Prodávajícím.
Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady prodávajícího na balení, dopravu zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků prodávajícího.
Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v ceníku a katalogu internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven prodávajícím dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Zákazník bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.ceskaposta.cz
U zboží v sekci „AKCE“ je akční cena platná po dobu trvání této akce nebo do vyprodání zásob.

VI. Způsob platby
Kompletní kupní cenu lze uhradit takto:
v hotovosti
Platbu v hotovosti je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího při osobním odběru zboží.
na dobírku
Daňový doklad je součástí zásilky

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do třiceti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
Daňový doklad může být zaslán i elektronicky nebo poštou.

VII. Pojištění
Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

VIII. Dodací podmínky
Zboží je možno dodat takto:
osobním odběrem
Osobní odběr je možný po dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.
obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s prodávajícím.
U dodaného zboží není ze strany prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje zákazník sám na vlastní náklady.
Zboží se zpravidla dodává na základě dohody se zákazníkem k tzv. "patě domu". Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak. Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví prodávající.

IX. Převzetí zboží
Zboží doručené dopravcem.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi, v případě poškození zboží, poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci Doprava.
Zboží převzaté osobně.
Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

X. Komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím
Komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.
Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).
Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty nebo jinými prostředky komunikace na dálku.
V případě úplného zrušení objednávky zákazníkem již potvrzené prodávajícím může prodávající po zákazníkovi požadovat náhradu vzniklých nákladů.
Někteří zákazníci uplatňují své právo odstoupit od smlouvy poté, co zboží používali v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se ujistili o povaze a funkčnosti zboží. V tomto případě zákazník odpovídá za případné snížení hodnoty zboží. Aby se zákazník ujistil o povaze a funkčnosti zboží, měl by s ním nakládat nebo jej zkoušet jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

XII. Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu: info@zdravotnicek.cz

S textem:
"Chci odstoupit od objednávky č. XX ze dne DD. MM. RRRR"
"Jméno a příjmení zákazníka"
"Vrácené zboží"
"Výše vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:"
Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním, nepoškozeném obalu (bylo-li originálně baleno), nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku – nebude převzato.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

XIII. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje, na:
dodávku spotřebního materiálu, u kterého spotřebitel porušil originální obal, nebo které je už nějakým způsobem použito.
dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.
dodávku zboží upraveného na přání zákazníka či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem.
věci hygienické a intimní potřeby.

XIV. Reklamace
Reklamace se řídí platným Reklamačním řádem v sekci Reklamace.

XV. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Prodávající se zavazuje, při nakládání s osobními daty, řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.
Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené prodávajícím.

XVI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách levne-zdravotnické-potreby.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Měna